POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA STRONY INTERNETOWEJ
American Systems – Oprogramowanie, sieci szerokopasmowe, nieruchomości. (american-systems.pl)

z dnia 27.06.2023 r.

American Systems Sp. z o.o. bardzo miło jest gościć Państwa na naszej stronie internetowej. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych oraz pragniemy, by odwiedzając stronę internetową american-systems.pl czuli się Państwo w pełni bezpiecznie.

Poniżej znajdą Państwo objaśnienia dotyczące rodzaju danych osobowych zbieranych przez nas podczas wizyty na stronie internetowej oraz sposobach ich przetwarzania.

Poniższa Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

Wszelkie uwagi dotyczące Polityki Prywatności, przetwarzania danych osobowych czy inne mogą Państwo kierować do Specjalisty ds. Ochrony Danych Osobowych: e-mail: i.lasecka@american-systems.pl lub bezpośrednio na dane adresowe ul. Młyńska 12/109a, 61-730 Poznań.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest American Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 12/109a, 61-730 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000267819 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, NIP: 7752549956, REGON: 100281496, zwana dalej „Administratorem”.

INFORMACJE OGÓLNE

Korzystanie ze strony internetowej nie wymaga podawania przez Państwa jakichkolwiek danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do skorzystania z pewnych usług np. skontaktowania się z nami poprzez adres e-mail.

Strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Namawiamy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Informujemy, że korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

Jeśli chcą Państwo się z nami skontaktować bez podawania danych osobowych w postaci elektronicznej, prosimy o wysłanie pisma na adres: ul. Młyńska 12/109a, 61-730 Poznań.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane osobowe oznaczają informacje na temat określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (użytkownika strony internetowej).

Obejmują one bezpośrednie informacje o użytkowniku, takie jak:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres e-mail;
 3. numer telefonu;
 4. adres protokołu internetowego (IP).

CELE PRZETWARZANIA DANYCH Z PODSTAWAMI PRAWNYMI

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

 1. niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu prowadzenia marketingu Administratora;
 3. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu:
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie lub obrona roszczeń;
 • stworzenia listy kontrahentów.

Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie wtedy, jeśli wyrazicie Państwo na to zgodę lub w zakresie dopuszczanym przez prawo.

Na stronie internetowej nie zbieramy ani nie przetwarzamy danych identyfikacyjnych w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych ani nie rozsyłamy wiadomości w imieniu osób trzecich.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Jeśli przekazanie danych osobowych zewnętrznemu dostawcy usług będzie konieczne do realizacji ww. celów to Administrator zapewni, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO). Ponadto Administrator zobowiąże zewnętrznych dostawców usług do zachowania zgodności ze stosownymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych, do zachowania poufności tych danych osobowych oraz do ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, gdy już nie będą potrzebne.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 1. dostawcom usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym strony internetowej (w szczególności dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, działań marketingowych, wysyłki Newslettera i udzielania pomocy technicznej Administratorowi);
 2. dostawcom usług marketingowych – agencje marketingowe zapewniające Administratorowi wsparcie w działaniach marketingowych;
 3. dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych i tłumaczeniowych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne, doradcze lub tłumaczeniowe (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub biuro tłumaczeń).

Możemy przekazywać dane do podmiotów w państwach z siedzibą poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) (tak zwane kraje trzecie), które działają na zlecenie Administratora jako podmiot przetwarzający dane na zlecenie (np. usługodawcy z dziedziny informatyki lub centra obliczeniowe).

Wówczas Administrator weryfikuje, czy dla określonego kraju dostępna jest decyzja Komisji UE w sprawie stosowanego tam odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jeżeli dla określonego kraju nie jest dostępna decyzja Komisji UE w sprawie stosowanego tam odpowiedniego poziomu ochrony danych, wówczas zawieramy umowy zgodnie z wytycznymi UE w zakresie ochrony danych, które zapewniają odpowiednią ochronę i gwarancję praw i swobód użytkownika. Ponadto nie przekazujemy danych osobowych do innych krajów spoza UE lub EOG ani do organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przekazane nam przez Państwa będą przechowywane przez okres wymagany do celów, w jakich zostały one zebrane lub wynikający z przepisów prawa.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

W celu realizacji poniżej opisanych praw należy skontaktować się z Iloną Lasecką

Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopię tych danych.

Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas w następujących przypadkach:

 1. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
 2. cofnęliście Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które nam dostarczyliście, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli domagają się Państwo przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach:

 1. kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

Prawo do wycofania zgody

Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Prawo zgłoszenia naruszeń

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PROFILOWANIE

Administrator może automatycznie dopasowywać pewne treści do Państwa potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Państwa dane osobowe.

W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub wpływających na Państwo w podobnie istotny sposób, Administrator będzie je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę.

BEZPIECZEŃSTWO

Administrator wdrożył ogólnie przyjęte standardy bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, aby chronić dane osobowe i informacje przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. W szczególności zapewniamy przestrzeganie wszystkich stosownych zobowiązań do zachowania poufności oraz technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu i niezgodnemu z prawem ujawnianiu i przetwarzaniu takich informacji i danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu. Dostęp do identyfikacyjnych danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, którzy zobowiązali się zachować poufność tych danych.

Staramy się, aby przetwarzanie danych następowało w oparciu następujące zasady :

 1. zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście;
 2. zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
 7. w sposób zapewniający realizację praw osób, których dane dotyczą.

Państwa dane są przechowywane przez administratora w bezpiecznym środowisku operacyjnym, bez publicznego dostępu do nich.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie możliwość uaktualniania lub zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie przez publikację na stronie internetowej american-systems.pl jej nowej wersji, dlatego prosimy Państwa o regularne sprawdzanie treści niniejszej Polityki Prywatności.