Wirtualnie znaczy efektywniej

Wirtualnie znaczy efektywniej

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w województwie dolnośląskim poprzez wdrożenie w okresie realizacji projektu innowacyjnej platformy e-learningowej oraz świadczenie usług doradczych.
Cele projektu szczegółowe to:

  • zwiększenie poziomu wiedzy nauczycieli/nauczycielek w zakresie korzyści płynących z e-learningu, poprzez organizację spotkań, publikację broszury, organizację szkolenia, w tym wiedzy wysoce specjalistycznej;
  • upowszechnienie w regionie e-learningu jako skutecznej i potrzebnej metody nauczania;
  • ułatwienie dostępu do kształcenia ustaw. w placówkach objętych projektem kobietom, dzięki uelastycznieniu form nauczania;
  • nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami i ułatwienie diagnozowania potrzeb pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego z obszaru województwa.
Termin rozpoczęcia 01.10.2010
Instytucja pośrednicząca Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Lider projektu American Systems Sp. z o.o.
Źródło finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytecie IX „Rozwój wykształcenia i koji w regionach”. Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”

 

Back to Top