Modelowe zarządzanie jakością w Lubuskiej Wyższej Szkole Zdrowia Publicznego

Modelowe zarządzanie jakością w Lubuskiej Wyższej Szkole Zdrowia Publicznego

Realizacja projektu przyczyni się do kształcenia przyszłych pracowników lepiej przygotowanych do pracy na regionalnym rynku pracy i tym samym zmniejszenie ilości bezrobotnych absolwentów szkół wyższych oraz wpłynie na wzrost zadowolenia pracodawców z jakości kapitału ludzkiego w województwie lubuskim.

Zakres projektu można podzielić na następujące obszary działania:

  1. Wdrożenie w Uczelni zintegrowanego systemu komputerowego do zarządzania obszarami strategicznymi w okresie realizacji projektu.
  2. Podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników Uczelni w obszarach strateg. związanych z zarządzaniem uczelnią w okresie realizacji projektu
  3. Podniesienie jakości, spójności i efektywności procesów związanych z funkcjonowaniem Uczelni w obszarach strategicznych w okresie realizacji projektu.
Termin rozpoczęcia 01.01.2010
Instytucja pośrednicząca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Lider projektu Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze
Parter projektu American Systems Sp. z o.o.
Źródło finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka;
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy;
Poddziałanie 4.4.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
Back to Top